Ons proces

Stapsgewijs maatwerk projectmanagement

team overleg

De basis voor maatwerkprojecten

Stelt u zich eens voor; de uitvoering van al uw projecten als een gestroomlijnd efficiënt proces. Met heldere doelen, creatieve engineeringsconcepten en verbetervoorstellen. Met transparante inkoop kostenbesparingen en professioneel toezicht op de uitvoering… Wie wil dat niet? Dat is precies wat we doen bij EversPartners projectmanagement en waar we voor staan. Met ons projectmanagementproces ontzorgen we de projecten van onze opdrachtgevers compleet. Het zorgt voor een optimale balans tussen waarde, prestaties, risico’s en kosten.

Best practices

De processtappen zijn gebaseerd op beproefde management methodieken en veel belangrijker nog; op onze best practices. Dat zijn de vele projecten die wij voor onze opdrachtgevers succesvol hebben afgerond. Als wij voor u aan de slag gaan, nemen we al die kennis en ervaringen mee. Toch blijven we met een open blik en ‘maatwerkbril’ naar uw uitdagingen en wensen kijken, want geen opdrachtgever of project is hetzelfde. Zo krijgt u altijd de aandacht en maatwerkoplossing die uw project verdient. Het liefst nog een beetje meer, want als je werkt vanuit een goede basis, ontstaat er ruimte voor toegevoegde waarde.

Project Management Office (PMO)

Onze PMO-afdeling vormt de kern van ons bedrijf. Hier verrichten we alle administratieve werkzaamheden, verzorgen het contractmanagement en borgen we alle kwaliteits- en veiligheidsprocessen. Hierdoor houden onze projectleiders en -managers hun handen vrij om te doen waar zij goed in zijn: het realiseren en compleet ontzorgen van úw projecten. Zo’n PMO-afdeling is uniek voor een projectmanagement organisatie. Daar zijn we dus best trots op!

We have got what it makes

Stappen voor een zorgeloos projectmanagement proces

Initiatie- & Definitiefase

In deze fase gaat het om het vaststellen van de strategie met een compleet en concreet eisenpakket. Waar moet het beoogde projectresultaat aan voldoen? Inclusief de randvoorwaarden, gewenste functionele en operationele prestaties, eisen, wensen en ontwerpbeperkingen. Dit wordt vastgelegd in een projectbrief. Ook stellen we een fasedocument op voor start ontwerpfase.

Ontwerpfase

Op basis van de projectbrief starten we in deze fase met de engineering waaruit een Voorlopig Ontwerp (VO) ontstaat. Na afstemming met de opdrachtgever over het programma van eisen (PVE) ontstaat een definitief ontwerp (DO) en vervolgens een technisch ontwerp (TO). Aanvullend zullen de benodigde constructiedocumenten, vergunningen en een voorlopige kosten- en investeringsbegroting worden opgesteld. We stellen een risico- en issueregister op en het V&G plan, zodat we straks veilig aan het werk gaan. Als laatste stellen we een fasedocument op voor start tendering & contracting.

Tender & Contractfase

Tijdens deze fase bepalen we samen met de opdrachtgever de inkoopstrategie om zo te komen tot een optimaal balans tussen waarde, prestatie, risico en kosten., doen we de engineering van het Technisch Ontwerp (TO) en stellen we een concept uitvoeringsplan op. Op basis hiervan stellen we tenderstukken op waarmee we de uitvraag in de markt zetten. Na ontvangst van de diverse aanbiedingen voeren we verificatiegesprekken en stellen we een gunningsadvies op dat we aan u voorleggen. Na het opstellen van de projectovereenkomst voor de gegunde partij stellen we ook de voortgangsrapportage en een fasedocument op als start voor de realisatiefase.

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase is ons motto: in één keer het resultaat perfect maken. Ofwel; het realiseren van dat wat in voorgaande fases werd bedoeld, verwacht en is afgesproken. “Een optimale balans tussen waarde, prestaties, risico's en kosten”. We starten met een gedegen werkvoorbereiding en Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Deze bestaat uit het opstellen van een efficiënte projectplanning met mijlpalen, het houden van een kick-off meeting met alle betrokkenen, het vaststellen van effectieve communicatie en overlegmomenten met de stakeholders. We houden toolboxen en inspectierondes en beoordelen de werkzaamheden volgens het vastgestelde uitvoeringsplan. Ook stellen we de voortgangsrapportage en een fasedocument op voor start oplevering.

Opleverfase

Tijdens de opleverfase hebben we een technische en financiële afsluiting van het project, waarna het project overgenomen wordt in de beheersfase. Het project wordt gewijzigd naar de status “Ingebruikname” waarbij een optimale balans tussen waarde, prestaties, risico's en kosten is gerealiseerd. We beoordelen samen met u of de projectscope en alle doelstellingen zijn gerealiseerd. We controleren de kwaliteit en checken of we voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook gaan we na of alle opleverdocumentatie aanwezig is. Denk daarbij aan de vereiste certificering, garantiebewijzen, testrapporten en logboeken. Al deze informatie legt een stevige basis voor uw Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Pas daarna volgt de overdracht naar uw beheerorganisatie en ronden we het project financieel af.